Summit Honda Automobile
  Services & Parts
  Home / Services & Parts / Honda Ultimate Care
< Back
 • Honda Ultimate Care

   

  เพิ่มความมั่นใจนานขึ้น

  ด้วยโปรแกรมการให้บรอการพิเศษ ด้านคุณภาพรถยนต์

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าฮอนก้า ที่ช่วยเพิ่มการรับประกันคุณภาพรถยนต์อีก 2 ปี หรือ 40,000 กม.* (ต่อจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม. สิ้นสุดลง)** เพียงสมัครวันนี้ในราคาเบาๆ โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย เรื่องอะไหล่ และ ค่าแรงในการซ่อมบำรุง***ที่อาจเกิดขึ้นมนอนาคต พร้อมให้บริการดูแลรถยนต์ของคุณ โดยช่างผู้ชำนาญการของฮอนด้าที่ทุ่มเทเอาใจใส่ภายใต้ คุณภาพมาตรฐานที่มั่นใจได้จากฮอนด้า

  ***สำหรับค่าแรง ค่าอะไหล่และค่าน้ำมันในการตรวจเช็คตามระยะทางไม่รวมอยู่ในโปรแกรมฮอนด้า อัลติเมท แคร์

   

  สมัครวันนี้รับทันที !

  ความคุ้มครองเพื่ออนาคตสำหรับรถยนต์ฮอนด้า

   

   

  ที่อยู่ในการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กม.* (โดยเริ่มนับจากวันส่งมอบรถใหม่) และต้องเข้ารับการตรวจเช็คครบทุกระยะทางตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในสมุดรับประกันและสมุดคู่มือผู้ใช้รถ

  ที่ผลิตหรือนำเข้ามายังประเทศไทย โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และจำหน่ายโดยโชว์รูม ผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ที่ได้รับหารแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

   

   

   

  ข้อยกเว้นและสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ

  โปรแกรมการให้บริการพิเศษด้านคุณภาพรถยนต์ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ นี้ไม่รวมถึงการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากการละเลยการบำรุงรักษาตามกำหนดที่ได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน และ / หรือสมุดคู่มือผู้ใช้รถ หรือการใช้งาน ที่ผิดไปจากสมุดคู่มือผู้ใช้รถโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากที่ บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด
  • ความเสียหายซึ่งเกิดการใช้ไม่ถูกวิธี เช่น บรรทุกหนักเกินอัตรา จอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานาน เก็บไว้ในสถานที่ซึ่งบริษัทฮอนด้าฯ เห็นว่า ไม่เหมาะสม ฯลฯ หรือใช้นอกเหนือไปจากที่บริษัท ฮอนด้าฯ กำหนด หรือความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือของเหลวต่างๆ ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยบริษัท ฮอนด้าฯ
  • สีรถซีดจาง การเสื่อมสภาพของพื้นผิวโลหะ การเสื่อมสภาพของส่วนที่เป็นยางหรือพลาสติก การเกิดสนิมซึ่งเกิดขึ้นตามกาลเวลา
  • ปรากฏการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน การสึกหรอ การฉีกขาด การเสื่อมสภาพตามปกติ
  • ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยมตามอายุการใช้งาน หรือการบำรุงรักษา เช่น ไส้กรองต่างๆ ทั้งหมดผ้าเบรกหน้าและหลัง ผ้าคลัตซ์ หลอดไฟ หัวเทียน ฟิวส์ แปรงถ่าน ประเก็น ท่อทางเดินต่างๆ ท่อยางพลาสติก ยางแท่นเครื่อง ยางใบปัดน้ำฝน สายพานต่างๆ น้ำมันและสารหล่อลื่นทุกชนิด แบตเตอรี่ น้ำกลั่นในแบตเตอรี่ น้ำหล่อเย็น น้ำยาแอร์ ยางรถยนต์ ลูกหมาก บู๊ทยางต่างๆ และรายการอื่นๆ ตามที่บริษัทฮอนด้าฯ กำหนด
  • ความเสียหายของอุปกรณ์ตกแต่งที่มีการติดตั้งมาจากบริษัท ฮอนด้าฯ ซื้อและ / หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
  • ความเสียหายของวิทยุติดรถยนต์ และระบบนำทางเนวิเกเตอร์ ที่มีการติดตั้งมาจากบริษัทฮอนด้าฯ ซื้อและ / หรือติดตั้งโดยศูนย์บริการ ของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
  • ค่าแรงในการบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การตรวจเช็คเครื่องยนต์ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ระบบหล่อเย็น หรือระบบเชื้อเพลิง การปรับตั้งเบรก คลัตช์ สายพาน ถ่วงยาง ศูนย์ล้อ เป็นต้น
  • ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่มีผลต่อสมรรถนะหรือการขับขี่ของรถยนต์
  • การซ่อมหรือปรับแต่งโดยผู้ซึ่งมิใช่จากศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า และ / หรือ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นตามมา
  • ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมืองานไม่ดี ซึ่งได้ทำมาก่อนจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลากจูง ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ หรือ ค่าเสียหายเนื่องมาจากขาดความสะดวก หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย
  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากการโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ลูกเห็บ ฟ้าผ่า ฯลฯ
  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ควัน น้ำยางต้นไม้ มูลนก เกลือ ฝนกรด สารเคมี ฯลฯ
  • ความเสียหายของกระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่าง ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต
  • ความเสียหายซึ่งเกิดจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเราหรือเหตุภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สงคราม การกบฏ การปฏิวัติ การใช้กำลังทางทหารบังคับ การก่อการร้าย ฯลฯ

Pattanakarn Honda Automobile

© 2012 Pattanakarn Honda Automobile. All rights reserved.